ردیفنام اعضابه نمایندگیسمت
1محمد نیکبخت جرقویه-رئیس هیئت مدیره
2 محمد حسن روحی-عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
3مهرانگیز مسعودیصندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری اصفهانعضو هیئت مدیره
فهرست