ردیفعنوانسازمانسال اخذ
1گواهی عضویت در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی1400
2عضو کانون کارآفرینی اصفهان کانون کارآفرینی استان اصفهان1399
3 مجوز فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی1392
4جواز تأسیس واحد فنی مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت1393
5مجوز استقرار در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار شرکت شهرک های صنعتی اصفهان1391
6 گواهی عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران انجمن مشاوران مدیریت1391
7عضویت در انجمن صنفی مراکز کارآفرینیانجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی1400
8کارگزار خدمات ارزیابی و نظارتصندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان1400
فهرست