شرکت «حامین صنعت غدیر» (مسئولیت محدود) در مورخه 1392/02/08 تحت شماره ثبت 436130 و شناسه ملی 14003380461 در اداره ثبت شرکت­ ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و سپس به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/6/24 مرکز اصلی آن به اصفهان انتقال یافت و در مورخه 1392/9/24 به شماره 51542 در اداره ثبت شرکت­ ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید. در سال 1399 ساختار مالکیتی و سهامداری شرکت با ورود سهامداران جدید و افزایش سرمایه به مبلغ 1,000 میلیون ریال تغییر نمود. در حال حاضر محل اقامت قانونی شرکت حامین صنعت در محل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می­ باشد.

فهرست