چگونه به حامین صنعت سفارش طرح توجیهی بدهیم؟

  • تماس با حامین صنعت

در اولین تماس با حامین صنعت، کارشناسان این شرت اطلاعات ضروری و اولیه را در این خصوص به شما ارائه خواهند داد. چنانچه کارشناسان حضور نداشته باشند با پر کردن فرم سفارش طرح توجیهی در سایت این شرکت، می توانید درخواست خود را ثبت نمایید. بدیهی است؛ کارشناسان این شرکت در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

  • برگزاری جلسه و انعقاد قرارداد

پس از توافقات اولیه نیاز است مشخصات و نحوه انجام طرح امکان سنجی و تعهدات شرکت حامین صنعت و متقاضی طرح توجیهی در جلسه ای تبین شده و قراردادی بین طرفین منعقد گردد.

  • بررسی سابقه متقاضی

سوابق متقاضی تحت 5 زیر بخش کلی مورد بررسی قرار می گیرد. این زیر بخش ها شامل سوابق ثبتی (واحد تجاری) متقاضی، مشخصات مالکان (سهامداران)، معرفی اعضاء (هیأت مدیره) و سوابق مدیریتی و اجرایی آن ها، مجوزهای قانونی أخذ شده (و یا مورد نیاز) و در نهایت توانایی های مالی، علمی و فنی متقاضی طرح است. در طی این فصل اهلیت و توانمندی های مختلف مجری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  • مطالعه بازار

مطالعات بازار به بررسی و تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای محصول مورد نظر طرح پرداخته و در 15 بند اصلی و چندین زیر بخش صورت می گیرد. در این فصل ابتدا مقدمه ای درباره محصول مورد نظر آورده شده سپس به معرفی محصول از جنبه های علمی، مشخصات فیزیكی، موارد مصرف و كاربرد و استانداردهای موجود برای تولید و مصرف محصول پرداخته می شود.

در مطالعات بازار ضروری است به معرفی پروژه مربوطه از نقطه نظر ضرورت اجراء، ملاحظات اجرایی، ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و مكان یابی آن پرداخته  شود.

در ادامه مطالعات بازار به تحلیل وضعیت دسترسی به مواد اولیه (قیمت، محل تأمین و ضرایب مصرف)، بازار یا بازارهای مصرف، نیروی انسانی و سایر عوامل مورد نیاز برای طرح پرداخته می شود. در چارچوب مطالعات بازار قیمت داخلی و خارجی محصول و روند آن به منظور ترسیم وضعیت آتی محصول طرح و قیمت فروش آن بررسی می گردد.

یكی دیگر از مباحث این فصل وضعیت عرضه و تقاضای محصول در بازارهای داخلی و خارجی است. تجزیه و تحلیل بزرگ ترین تولید كنندگان جهانی و داخلی و مقایسه با ظرفیت اسمی طرح، جایگاه طرح را در بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. میزان واردات و صادرات از جمله مواردی است كه در برآورد عرضه و تقاضای محصول مورد استفاده قرار می گیرد و تداخل بازار داخلی محصول با بازارهای جهانی را نشان می دهد.

تخمین و برآورد مقدار تقاضا از قسمت های بسیار مهم مطالعات بازار می باشد. در نهایت این فصل توجیه پذیری و امكان‏سنجی اجرای طرح به لحاظ موفقیت در بازار را بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و میزان فروش قابل حصول مشخص می شود.

  • مطالعه فنی

مطالعات فنی طرح در فصل سوم صورت می گیرد كه شامل 12 بخش اصلی و چندین زیربخش می باشد. در این فصل اهداف كمی و كیفی طرح مورد تجزیه و تحلیل فنی قرار می گیرد. با توجه به نتایج مطالعات بازار و فروش قابل حصول و نیز توان فنی ماشین آلات و تجهیزات ظرفیت طرح تعیین می شود. در این فصل نیازمندی های فنی و مهندسی طرح دقیقاً مشخص می شود.

از جمله ی نیازمندی های مهم طرح: محل اجراء، فضای تولید، ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات جانبی تولید است كه در چارچوب این مطالعات به دقت مشخص می شود. با توجه به مشخصات و نیازمندی های فیزیكی اجرای طرح، هزینه های سرمایه گذاری در زمین، ساختمان، محوطه، تاسیسات و وسایل نقلیه و … قابل تعیین خواهد بود.

یكی از نیازمندی های اساسی طرح مواد اولیه و ضرایب مصرف آن ها می باشد. تدوین دانش فنی و تكنولوژی ساخت، روش های تولید محصول و فرآیندهای تولید از جمله مواردی است كه در چارچوب مطالعات فنی و مهندسی دقیقاً مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

در این تحلیل بهترین تكنولوژی قابل اجراء جهت اجرای طرح تعیین می گردد. كیفیت محصول، روش های تضمین كیفیت محصول، استانداردهای طراحی شده و مورد نیاز در فرآیندهای تولید در مطالعات فنی و مهندسی مشخص می شود. در این مطالعات اجرای طرح به لحاظ آثار زیست محیطی، اجتماعی مثبت و منفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

در سلسله مباحث مطالعات فنی تعیین موارد هزینه ای طرح نظیر هزینه مصارف انرژی، هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد و نیروی انسانی مورد نیاز، هزینه های تعمیرات و نگهداری، هزینه های استهلاك و سایر هزینه های سربار از جمله مواردی است كه با دقت بالایی انجام می شود.

  • مطالعه مالی

در چارچوب مطالعات این فصل، مدل مالی و اقتصادی طرح بر مبنای پارامترها و مشخصات بدست آمده از مطالعات فصول قبل طراحی می‏شود. این مدل نیازمندی های مالی طرح را مشخص نموده و محل تأمین آن ها را پیش بینی می‏ نماید. نیازمندی های مالی طرح در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و منابع مالی تأمین آن ها جداگانه مشخص می شود.

محاسبات مالی و پیش بینی وضعیت اقلام ترازنامه و سود و زیان طرح از جمله مواردی است كه از اهمیت بالایی برخوردار است و بدین منظور از نرم افزار کامفار (COMFAR) استفاده می شود.

موارد ترازنامه و سود و زیان وضعیت مالی طرح را در زمان اجراء پیش بینی می كند. در ادامه تجزیه تحلیل های مالی نسبت های مالی و روند تغییرات آن در دوران بهره ‏برداری و اجرا مشخص می شود و نقاط قوت و ضعف طرح مشخص می شود.

در پایان با توجه به وضعیت مالی طرح، تجزیه و تحلیل های اقتصادی صورت می پذیرد. در تجزیه و تحلیل های اقتصادی موارد اساسی نظیر بازدهی، دوره بازگشت سرمایه، تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر، وضعیت اشتغال زایی و تجزیه و تحلیل ریسك و حساسیت طرح صورت می پذیرد و در نهایت با جمع بندی و تجزیه و تحلیل های مالی و اقتصادی خاتمه می پذیرد

  • ارائه و دفاع از طرح

پس از تکمیل طرح، حامین صنعت با توجه به هدف از انجام طرح توجیهی، خود را متعهد به دفاع از طرح توجیهی نزد کارفرما، بانک عامل و یا سایر مراجع ذیربط می داند.

فهرست