هوشمندی استراتژیک Strategic intelligence

اهداف دوره:

به کمک هوشمندی استراتژیک سیگنال های حساس در صنعت و بازار با داده های کسب و کار پردازش شده و هزینه های تصمیم گیری کم می شود. امروزه سازمان هایی که نسبت به رقبای خود از موفقیت استراتژیک برخوردارند از فرآیندها و سیستم های هوشمند سازمانی بهره می برند.

در دوره هوشمندی استراتژیک مباحث به صورت کاملا کاربردی و در محتوای کسب و کار به صورت مثال های کاربردی ارائه می شود. هدف از این دوره انتقال دانش و تجربه هوشمندی استراتژیک، ارائه تحلیل های مبتنی بر هوشمندی استراتژیک و انطباق آن با کسب و کار و تعیین راه کار استوار هوشمندی استراتژیک است.

محتوای دوره :

  • مهیا شدن
  • موقعیت یابی
  • هشدار سریع استراتژیک
  • داده های استراتژیک
  • یافتن استراتژی
  • تدوین استراتژی
  • اجرای استراتژی
  • مدیریت عملکرد

جزئیات برگزاری دوره:

مبلغ سرمايه­ گذاری در دوره:هزینه ثبت نام به ازای هر نفر 25،000،000 ریال (شامل ­آموزش، متون آموزشی، پذیرایی و صدور گواهینامه) است.

دوره هوشمندی استراتژیک
فهرست