كامـفــــــــار

اهداف دوره:

در ر دوره آموزش کامفار، از صفرتا ۱۰۰ تمامی مراحل محاسبات اقتصادی و ارزیابی طرح ها با نرم‌افزار کامفار بر روی یک پروژه  مدیران و كارشناسان واحدهای صنعتی و غیرصنعتی با مفاهیم و اصول ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح‏ های سرمایه­ گذاری و مبانی انجام محاسبات مربوطه با استفاده از نرم­ افزار كامفار (COMFAR) آشنا خواهند شد و با استفاده از این مفاهیم و روش‏ های محاسباتی، طرح­‏ های سرمایه­ گذاری و کسب ­و کارهای خود را بهتر مورد تجزیه و تحلیل­ و­ارزیابی قرار داده و تصمیمات مناسب­ت تری در جهت را­ه ­اندازی كسب­ و كارهای جدید و توسعه و نوسازی فعالیت ­های اقتصادی خود اتخاذ می ­نمایند.

دوره آموزش کامفار

محتوا‏ی دوره آموزش کامفار:

كلیاتی در مورد مطالعات ارز‏یابی

مفاه‏یم اقتصاد‏ی در مطالعات ارز‏یابی

شاخص ها و معیارهای ارز‏یابی:

– خالص ارزش حال  NPV

– شاخص سودآور‏ی PI

– نرخ بازده داخل‏ی IRR

            – نسبت منافع به هز‏ینه ها BCR

         – تحلیل نقطه سر به سر BEP

 

كاربرد نرم افزار كامفار

معرفی نرم افزار و منوهای آن

آموزش نحوه ورود اطلاعات:

               – امكان سنجی یک طرح سرما‏یه گذار‏ی

– تشر‏یح خطاها و رفع آن ها

– تفسیر نتایج ارز‏یاب‏ی مالی

    – تفسیر نتایج ارز‏یابی اقتصاد‏ی

                    – تحلیل حساسیت نتایج نسبت به متغیرها

جزئیات برگزاری دوره:

مبلغ سرما‏یه­ گذار‏ی در دوره:هزینه ثبت نام به ازای هر نفر 16،500،000 ریال (شامل ­آموزش، متون آموزشی، پذیرایی و صدور گواهینامه) است.

مدت دوره آموزش کامفار:به مدت 16ساعت، از 1 شهریور 1400 دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 20 به صورت آنلاین

مدرس دوره:جناب آقای محمدحسن روح‏ی، فوق ­ل‏یسانس برنامه­ ر‏یز‏ی س‏یستم ­ها‏ی اقتصاد‏ی از دانشگاه شه‏ید بهشت‏ی تهران، مشاور طرح های سرما‏یه گذار‏ی

فهرست