شركت حامين صنعت غدير (مسئوليت محدود) در سال 1391 با ايجاد مركز مشاوره سرمايه گذاري امين و استقرار در مركز خدمات فن آوري و كسب و كار اصفهان فعاليت خود را به صورت تخصصي در حوزه مشاوره سرمايه گذاري و تهيه مطالعات و تحقيقات اقتصادي و صنعتي آغاز نمود . اين شركت در مورخه 1398/02/08 تحت شماره 436130 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد و سپس به موجب صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1392/06/24 مركز اصلي آن از تهران به اصفهان انتقال يافت و در اداره ثبت اصفهان در مورخه 92/09/24 به شماره ثبت 51542 به ثبت رسيد . هم اكنون خدمات تخصصي اين شركت تحت حمايت مركز خدمات فن آوري و كسب و كار اصفهان و با مجوز فعاليت مراكز مشاوره، اطلاع رساني و خدمات كارآفريني وزارت تعاون ، كار و امور اجتماعي ارائه مي گردد .

فهرست