ردیفنام نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیسابقه فعالیتتحصیلاتسال تولد
1محمد نیک بخت جرقویهرئیس هیأت مدیره و مدیر مطالعات راهبردی و استراتژیکدکتری26مدیریت استراتژیک1348
2محمد حسن روحیمدیر عامل- مدیر مطالعات و تحقیقات طرح های امکان سنجی و سرمایه گذاریکارشناسی ارشد20برنامه ریزی سیستم های اقتصادی1358
3مهرانگیز مسعودیعضو هیئت مدیرهکارشناسی ارشد20مدیریت مالی1357
4محمد رضا تخت طاقدیسمشاور ارشد مهندسی مجدد، بهسازی و توانمندساری شرکت‏هاکارشناسی ارشد28مدیریت مالی1343
5آذر صلاییرئیس دفتر و مسئول امور اداریکارشناسی5اقتصاد نظری1358
6محمدرضا حدادیکارشناس itکارشناسی ارشد17الهیات1360
7اباذر جلالیکارشناس نظارت بر طرح های سرمایه گذاری بانکیدانشجوی دکترا15مدیریت بازرگانی1361
8سمیه مالک زادهکارشناس تحقیقات اقتصادیکارشناسی8مدیریت دولتی1362
9داوود باقریکارشناس مطالعات راهبردی و مدیریت استراتژیککارشناسی ارشد5مهندسی صنایع و MBA1365
10محدثه کاووسیکارشناس حسابداریکارشناسی10حسابداری1365
11محمد حسین حشمتحسابرسی داخلیکارشناسی4حسابداری1366
12نسیم سعیدی مبارکهمشاور فنی و کارشناس تولید محتواکارشناسی8مهندسی آی تی1370
13مریم صفاییکارشناس مطالعات فنی و مهندسیکارشناسی3مهندسی صنایع1374
14سبا سعیدی مبارکهکارشناس مطالعات و تحقیقات بازاردانشجوی کارشناسی ارشد2مهندسی صنایع1375
15پریسا رضوانیکارشناس بازاریابی بین الملل - مطالعات و تحقیقات بازار جهانیدانشجوی کارشناسی ارشد1بازرگانی بین الملل1376
فهرست